การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต

การทดสอบคุณสมบัติต่างๆของ คอนกรีต

1. การเตรียมชิ้นงานสำหรับการทดสอบ การเตรียมชิ้นงานตัวอยาง เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
   1.1 ชั่งน้ำหนัก/ลิตร ของมอร์ต้าร์มวลเบา
   1.2 เตรียมแบบขนาด 10x10x10 ซม. จำนวน 10 แบบ
   1.3 เทมอร์ต้าร์มวลเบาลงในแบบ เพื่อเก็บเป็นตัวอย่างของ Batch การผสมครั้งนั้นๆ
   1.4 เก็บชิ้นงานที่ได้จาก Batch นั้นๆ เป็นตัวอย่าง

2. กำลังรับแรงอัด วัดค่าโดยใช้เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด

อิฐมวลเบา                                           เครื่องทดสอบกำลังรับแรงอัด

3. อัตราการดูดซึมน้ำ (Water Absorption)
อัตราการดูดซึมน้ำ = [(น้ำหนักหลังบ่มน้ำ – น้ำหนักก่อนบ่มน้ำ) x 100] / น้ำหนักก่อนบ่มน้ำ

4. อัตราการหดตัว (Autogeneous Shrinkage)
ติดตั้ง Gauge plug 2 ตัวที่ด้านหัวและด้านท้าย ของตัวอย่างเพื่อใช้เป็นจุดในการวัดความยืดหดตัว ใช้พลาสติกห่อหุ้มเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ ทำการวัดขนาดทุกวันจนครบ ตามกำหนด


อิฐมวลเบาเครื่องมือวัด Autogeneous Shrinkage

5. ค่านำความร้อน (Thermal Conductivity)
การทดสอบอิฐมวลเบา                                          เครื่องทดสอบ Thermal Conductivity


          ทำการวัดและชั่งน้ำหนักชิ้นงานตัวอย่าง ตั้งค่าอุณหภูมิที่เครื่องเพือให้ความร้อนแก่คอนกรีตมวลเบา เมื่อเครื่องให้ความร้อนได้ตามอุณหภูมิตามที่ต้องการแล้ว นำชิ้นตัวอย่างวางบนเครื่องให้ความร้อนทิ้งไว้ 30 นาที เพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วชิ้นตัวอย่าง

 


Tag: 

เครื่องผลิตอิฐมวลเบา/เครื่องตัดอิฐมวลเบา/วิธีการก่ออิฐมวลเบา/การทำอิฐมวลเบา/บล็อกมวลเบา/ขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบา/วิธีการทําอิฐมวลเบา/น้ำยาโฟมผสมคอนกรีต/คอนกรีตมวลเบา/แบบโมล/เครื่องผสมปูน/โฟมคอนกรีต

Visitors: 45,740